Alg. voorwaarden

Aanmelden 
1.  Aanmelding voor lidmaatschap bij Fit by Rox geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Hierna kunt u direct gebruik maken van de door u gekozen les(sen)/faciliteiten. Binnen twee weken ontvang je een welkomst- en bevestigingsmail van inschrijving. Heb je deze niet ontvangen binnen twee weken? Neem dan contact op met Fit by Rox.

2. Bij inschrijving worden géén administratie- en/of inschrijfkosten berekend. Fit by Rox hanteert een opzegtermijn van een maand die bij aanvang voldaan dient te worden. Het bedrag voor het opzegtermijn is gelijk aan het door u gekozen maandtarief.

3. De betaling vindt plaats via automatische incasso. Rond de 30e van elke maand wordt het maandtarief  voor de daarop volgende maand geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Opzeggen/abonnementswijzigingen
4. Opzeggingen en abonnementswijzigingen verstuurd voor de 20e van elke maand, worden diezelfde maand verwerkt. Opzeggingen verstuurd daarna gelden voor de daarop volgende maand. Opzeggingen dienen uitsluitend per e-mail te worden verstuurd en niet per sms, What’s app of Facebook. Het e-mailadres hiervoor: else@fitbyrox.nl. Opzeggingen zijn definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen per e-mail (max. 10 werkdagen). Deze bevestigingsmail van opzegging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het inschrijfformulier.

Lesgeld
5. Bij het mislukken van de automatische incasso en/of het uitblijven van betaling is Fit by Rox gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten te berekenen. Bovendien is Fit by Rox gerechtigd administratiekosten te berekenen indien de incasso van het maandelijkse lesgeld meer dan 3 x per kalenderjaar mislukt. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.

6. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen. Indien u door medische redenen de lessen niet (langer) kunt volgen, dient er altijd een doktersverklaring te worden overlegd.

7. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.

Tussentijdse prijsverhoging
8. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. Een Dansbelang NBDO-school behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging en het moment waarop de uitvoering van een overeenkomst is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc. deze verhogingen aan de cursist/opdrachtgever in rekening te brengen. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de verhoging in gaat. Dit laatste geldt echter niet indien een Dansbelang NBDO-school tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is.

Gemiste Sport groepslessen
9. Gemiste sportlessen worden vooruitgeschoven als zogenaamde inhaalles naar een volgende dag, week of maand.

Gemiste danslessen
Gemiste danslessen kunnen niet in een andere dansles ingehaald worden. Eventueel kan de persoon zelf, dan wel een familielid, de gemiste les inhalen middels sport groepsles (Zumba Dance, Pilates, Steps e.d.). Gemiste lessen kunnen niet worden verrekend. Kosten voor docenten en locatie lopen immers door en de plek voor  de dansleerling wordt gereserveerd gehouden.

10. In de zomermaanden juli en augustus zal er meerdere weken een dans zomerrooster van kracht zijn dat afwijkt van het reguliere dans lesrooster. In schoolvakanties die een week duren, worden geen danslessen gegeven aan de jeugd en volwassenen; de sport groepslessen gaan wel door in schoolvakanties. De dansles tarieven van Fit by Rox zijn aangepast op deze vakanties en de vakanties / workshop-periodes worden geacht te zijn verdisconteerd in het lesgeld.

11. Wisseling van dag/tijd en/of extra of minder dans- en sport groepslessen volgen
Dansafdeling
Indien u wilt wisselen van dansles dag/tijd/niveau, meer of minder danslessen per week wilt volgen, dan kunt u altijd contact opnemen met het team van Fit by Rox.
Het bedrag van het opzegtermijn dat bij inschrijving is voldaan en gelijk stond aan het gekozen maandtarief, wordt verrekend met het opzegtermijn bedrag van het nieuw gekozen maandtarief. Bij de eerste automatische incasso na het ‘up of downgraden’ van uw abonnement wordt dit automatisch verwerkt. Uw ontvangt, indien van toepassing, hierover een e-mail waarin u de wijziging van uw gegevens kunt zien.

Sport groepsles afdeling
Indien u uw deelname frequentie van de sport groepslessen wilt veranderen (upgraden/downgraden van uw abonnement), kunt u altijd contact opnemen met het team van Fit by Rox.

Het bedrag van het opzegtermijn dat bij inschrijving is voldaan en gelijk stond aan het gekozen maandtarief, wordt verrekend met het opzegtermijn bedrag van het nieuw gekozen maandtarief. Bij de eerste automatische incasso na het ‘up of downgraden’ van uw abonnement wordt dit automatisch verwerkt. Uw ontvangt, indien van toepassing, hierover een e-mail waarin u de wijziging van uw gegevens kunt zien.

Aansprakelijkheid
12. Fit by Rox is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Het deelnemen aan de les(sen) is op eigen risico.

13. Fit by Rox is ten opzichte van leerlingen, leden of opdrachtgevers niet aansprakelijk voor:

a. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die door de leerlingen, leden of opdrachtgevers zijn meegebracht voor gebruik tijdens dans- of sport lessen, voorstellingen, show’s of andere activiteiten van Fit by Rox.

b. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die voor, na of tijdens dans- of sport lessen, voorstellingen, show’s of andere activiteiten van Fit by Rox in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten.

Kledingvoorschriften
14. Tijdens de dans- en sport lessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding tenzij er special kledingvoorschriften gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

Reglement in de les
15. Bij een onbeperkt dansabonnement geldt de regel dat indien de leerling driemaal achtereenvolgens een bepaalde les heeft gemist, het recht op deze plek in deze groep vervalt.

16. Fit by Rox verzorgt de dans- en sport lessen. Indien er een docenten wisseling plaatsvindt, is dat weloverwogen door Fit by Rox en in het belang van de leerlingen, leden en de algehele school. Een leerling is niet lid van een docent.

Communicatie 
17. Communicatie omtrent de gekozen les(sen) geschiedt geheel via de officiele communicatie kanalen van Fit by Rox. Communicatie in zelf aangemaakte App groepen en andere social media platformen die niet door Fit by Rox worden aangestuurd en beheerd, zijn dus niet officieel. Om verwarring te voorkomen adviseren wij de Fit by Rox kanalen te gebruiken. Fit by Rox heeft een professionele website, een Facebook pagina en een Instagram account. Door het volgen van deze officiele kanalen blijft men goed op de hoogte van al het nieuws omtrent dans- en sportlessen/show’s/presentaties/events van Fit by Rox.

18. Door inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan.

PRIVACY BELEID

Fit by Rox Danssportstudio heeft ook beleid ten aanzien van uw privacy, zodat persoonsgegevens die u opgeeft, alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Fit by Rox Danssportstudio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fit by Rox Danssportstudio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Fit by Rox Danssportstudio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft hierover kunt ons altijd via de mail, info@fitbyrox.nl, contacten. Indien u geen foto’s of naamsvermelding van uwzelf of uw kind wilt op de dansfoto’s en dansvideo’s, kunt uw ons dit altijd laten weten.

Vraag een proefles aan

Achterom 148A | 1211 PD Hilversum | T. 035-544 52 90 | E. info@fitbyrox.nl
Privacybeleid