Login
   
  Over ons

  Algemene

  voorwaarden

  Aanmelden

  1.  Aanmelding voor lidmaatschap bij Fit by Rox geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Hierna kunt u direct gebruik maken van de door u gekozen dansles(sen)- of sport groepsles(sen) (bij sport groepslessen de zogeheten credits) en faciliteiten. Binnen twee weken ontvang je een welkomst- en bevestigingsmail van inschrijving. Heb je deze niet ontvangen binnen twee weken? Neem dan contact op met Fit by Rox.
  2. Bij inschrijving worden géén administratie- en/of inschrijfkosten berekend. 
  3. De betaling vindt plaats via automatische incasso. Rond de 30e van elke maand wordt het maandtarief  voor de daarop volgende maand geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer. Het abonnement loopt in schoolvakanties door. In schoolvakanties van een week zijn er geen danslessen. In schoolvakanties van een week zijn er wel sport groepslessen. In schoolvakanties van twee weken of meer, hanteren we een aangepast dansles rooster. Dit dansrooster wordt tijdig aan elke dansleerling via de e-mail gecommuniceerd. In de maanden juli, augustus en december hanteren we voor de sport groeplessen een aangepast sport groepsles rooster. Dit sport groepsles rooster wordt tijdig gecommuniceerd aan elke sportlid via de e-mail/ledensysteem.
  4. De sport groepsles credits zijn alleen geldig en te gebruiken bij een lopend lidmaatschap.

  Opzeggen/abonnementswijzigingen

  4. Opzeggingen en abonnementswijzigingen verstuurd voor de 20e van elke maand, worden diezelfde maand verwerkt. Opzeggingen verstuurd daarna gelden voor de daarop volgende maand. Opzeggingen dienen uitsluitend per e-mail te worden verstuurd en niet per sms, What’s app of Facebook. Het e-mailadres hiervoor: info@fitbyrox.nl. Opzeggingen zijn definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen per e-mail (max. 10 werkdagen). Deze bevestigingsmail van opzegging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het inschrijfformulier.

  Lesgeld

  5. Bij het mislukken van de automatische incasso en/of het uitblijven van betaling is Fit by Rox gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten te berekenen. Bovendien is Fit by Rox gerechtigd administratiekosten te berekenen indien de incasso van het maandelijkse lesgeld meer dan 3 x per kalenderjaar mislukt. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.
  6. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen. Indien u door medische redenen de lessen niet (langer) kunt volgen, dient er altijd een doktersverklaring te worden overlegd.
  7. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.

  Tussentijdse prijsverhoging

  8. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. Een Dansbelang NBDO-school behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging en het moment waarop de uitvoering van een overeenkomst is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc. deze verhogingen aan de cursist/opdrachtgever in rekening te brengen. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de verhoging in gaat. Dit laatste geldt echter niet indien een Dansbelang NBDO-school tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is.

  Gemiste Sport groepslessen

  GEMISTE SPORT GROEPSLESSEN
  9. Gemiste sportlessen (gemiste credits), worden vooruitgeschoven als zogenaamde inhaalles naar een volgende dag, week of de maand daarna. De gemiste credits dienen binnen twee maanden na datum waarop de sportles is gemist, te worden ingezet. Let op, bij het wijzigen van een sport groepsles abonnement (als je bijvoorbeeld kiest voor een eenmaal in plaats van een tweemaal per week sport groepslessen volgen abonnement), vervallen de credits per ingangsdatum van het nieuwe sport groepsles abonnement en ontvang je de credits behorend bij het gekozen sport groepsles abonnement.

  Gemiste danslessen

  Gemiste danslessen kunnen niet in een andere dansles ingehaald worden. Eventueel kan de persoon zelf, dan wel een familielid, de gemiste les inhalen middels sport groepsles (zie het ruime aanbod met onze sport groepslessen op de website). Gemiste lessen kunnen niet worden verrekend. Kosten voor docenten en locatie lopen immers door en de plek voor de dansleerling wordt gereserveerd gehouden.
  10. In de zomermaanden juli en augustus zal er meerdere weken een dans zomerrooster van kracht zijn dat afwijkt van het reguliere dans lesrooster. In schoolvakanties die een week duren, worden geen danslessen gegeven aan de jeugd en volwassenen; de sport groepslessen gaan wel door in schoolvakanties. De dansles tarieven van Fit by Rox zijn aangepast op deze vakanties en de vakanties / workshop-periodes worden geacht te zijn verdisconteerd in het lesgeld. Ofwel; Bij het vaststellen van de tarieven voor danslessen is rekening gehouden met vakanties- en vrije dagen. Dit is reeds meegenomen in het lesgeld.

  11. Wisseling van dag/tijd en/of extra of minder dans- en sport groepslessen volgen

  Dansafdeling

  Indien u wilt wisselen van dansles dag/tijd/niveau, meer of minder danslessen per week wilt volgen, dan kunt u altijd contact opnemen met het team van Fit by Rox. 

  Sport groepsles afdeling

  Indien u uw deelname frequentie van de sport groepslessen wilt veranderen (upgraden/downgraden van uw abonnement), kunt u altijd per e-mail contact opnemen met Fit by Rox.

  Aansprakelijkheid

  12. Fit by Rox is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Het deelnemen aan de les(sen) is op eigen risico.
  13. Fit by Rox is ten opzichte van leerlingen, leden of opdrachtgevers niet aansprakelijk voor:
  a. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die door de leerlingen, leden of opdrachtgevers zijn meegebracht voor gebruik tijdens dans- of sport lessen, voorstellingen, show's of andere activiteiten van Fit by Rox.
  b. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die voor, na of tijdens dans- of sport lessen, voorstellingen, show's of andere activiteiten van Fit by Rox in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten.

  Kledingvoorschriften

  14. Tijdens de dans- en sport lessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding tenzij er special kledingvoorschriften gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

  Reglement in de les

  15. Bij een onbeperkt dansabonnement geldt de regel dat indien de leerling driemaal achtereenvolgens een bepaalde les heeft gemist, het recht op deze plek in deze groep vervalt.
  16. Fit by Rox verzorgt de dans- en sport lessen. Indien er een docenten wisseling plaatsvindt, is dat weloverwogen door Fit by Rox en in het belang van de leerlingen, leden en de algehele school. Een leerling is niet lid van een docent.

  Communicatie

  17. Communicatie omtrent de gekozen les(sen) geschiedt geheel via de officiele communicatie kanalen van Fit by Rox. Communicatie in zelf aangemaakte App groepen en andere social media platformen die niet door Fit by Rox worden aangestuurd en beheerd, zijn dus niet officieel. Om verwarring te voorkomen adviseren wij de Fit by Rox kanalen te gebruiken. Fit by Rox heeft een professionele website, een Facebook pagina en een Instagram account. Door het volgen van deze officiele kanalen blijft men goed op de hoogte van al het nieuws omtrent dans- en sportlessen/show's/presentaties/events van Fit by Rox.

  18. Door inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan.

  Gratis proefles